fuxing11

你好
你好

復興鄉

作者:黃名敬 ╱ 日期:2018-11-18 ╱ 多媒體版 ╱ 已保護 0.17 棵樹

 

三民主義,吾黨所宗;以建民國,以進大同。 咨爾多士,為民前鋒;夙夜匪懈,主義是從。 矢勤矢勇,必信必忠;一心一德,貫徹始終。

fuxing11

NEW-最新

HOT-熱門

最新消息

復興鄉

你好

請填入帳號及密碼